Slobodan pristup informacijama
Izvještaji i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz svoje nadležnosti
Nacrti, predlozi i konačni tekstovi strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje
Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa, kao i mišljenja eksperata na te propose

Pojedinačni akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državne imovine

Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima
Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije
Rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica

Javne nabavke